Hướng đi mới từ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11-11-2016 về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến ...
Các tin đã đưa ngày: