Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11-5-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1972/KH-UBND triển khai Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm ...
Các tin đã đưa ngày: