Ninh Phước: 14.163 triệu đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Chiều 4/12, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Ninh Phước tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thống nhất nội dung phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm bền vững năm 2024.

Theo đó, nguồn vốn sự nghiệp được cấp trên phân bổ cho huyện Ninh Phước thực hiện chương trình năm 2024 là 14.163 triệu đồng, bao gồm vốn do Trung ương đầu tư 12.316 triệu đồng; vốn ngân sách huyện đối ứng 1.847 triệu đồng. Lãnh đạo các xã, thị trấn và các cơ quan huyện Ninh Phước được phân bổ vốn cam kết thực hiện chương trình bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy tốt hiệu qủa nguồn vốn. Tạo sinh kế, tạo việc làm cho 2.900 lao động, nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo; mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,84% hiện nay xuống còn 1,34%.

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Ninh Phước họp phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.