Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 18-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị được tổ chức theo hình trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng đến các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã). Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo tóm tắt nội dung Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Nghị quyết đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể được Nghị quyết xác định là: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950-1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000-1.200 đô thị. Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các tiêu chí về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng tham luận làm rõ một số gợi ý, thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; đồng thời kiến nghị trung ương một số vấn đề như: Cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể quốc gia; xem xét hợp nhất các loại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch; chỉ đạo các tỉnh, thành phố lập quy hoạch địa phương phù hợp với quy hoạch vùng và ưu tiên trong xây dựng cơ chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả liên kết vùng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những tham luận của đại biểu tham dự. Đồng chí đưa ra một số gợi ý để các bộ ngành, địa phương nghiên cứu triển khai hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TW. Trong đó, trọng tâm là các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, nhận thức sâu sắc về Nghị quyết quan trọng này; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đưa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị; sớm xây dựng nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể, bổ sung các chỉ tiêu vào kế hoạch năm và cả giai đoạn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần đổi mới tư duy, phương pháp quy hoạch đô thị theo hướng dài hạn, đồng bộ, lấy con người, bản sắc văn hóa làm trung tâm; ban hành cơ chế chính sách có tính đột phá; thực hiện phân cấp, phân quyền, đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý chung của trung ương; đồng thời, triển khai đồng bộ 6 nhóm giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đối với Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động phát triển đô thị quốc gia, chỉ đạo rà soát các văn bản dưới luật… Qua đó, đưa Nghị quyết 06-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.