UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai

Ngày 26/4, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành và địa phương liên quan báo cáo kết quả thu tiền sử dụng đất (SDĐ); việc thực hiện kế hoạch định giá đất; tình hình đấu giá đất; bán tài sản nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu tiền SDĐ đến thời điểm hiện tại đạt 258,32 tỷ đồng, đạt 32,3% dự toán. Về thực hiện kế hoạch định giá đất với 23 công trình, dự án, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất; đồng thời, lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể và tổ chức lựa chọn đơn vị có chức năng tư vấn xác định giá đất theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác đấu giá quyền SDĐ đối với 8 khu đất, sau khi UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng có nhu cầu nắm bắt, tham gia. Đối với thủ tục bán tài sản nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Sở Tài chính đã rà soát, phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng và định giá tài sản trên đất; lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm theo quy định Luật Đấu thầu, tổ chức họp thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao vai trò trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, quyết tâm cao để hoàn thành kế hoạch đề ra. Theo đó, tập trung làm tốt công tác định giá đất, đấu giá, đấu thầu và tiếp tục rà soát các dự án đầu tư đã triển khai có thu tiền SDĐ để kịp thời đôn đốc việc thu nộp theo quy định. Sở TN&MT khẩn trương lập dự toán chi phí thực hiện xác định giá đất cụ thể gửi Sở Tài chính cho ý kiến; thực hiện việc lựa chọn, ký hợp đồng thuê tư vấn xác định giá với từng khu đất phải đảm bảo tính chính xác và tuân thủ theo đúng nguyên tắc, phương pháp định giá đất theo quy định của pháp luật. Tổ chức công khai minh bạch, rõ ràng và đầy đủ các thủ tục pháp lý đối với các danh mục quỹ nhà, đất để tiến hành đấu giá đất theo quy định, đảm bảo giá đất phản ánh sát với giá thị trường... Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp rà soát, tháo gỡ kịp thời.