Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 17-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương khóa XIII. Theo đó, từ ngày 4 đến 10-5, tại Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: P.Lâm

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. BCH Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, tán thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nắm vững các nội dung được thông báo để có định hướng công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau hội nghị nghiêm túc tổ chức quán triệt đến cơ sở để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm bắt thông tin tạo sự đồng thuận với những quan điểm, nội dung các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.