Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022

(NTO) Ngày 17-5, tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Chức sắc và các Ban phong tục đã tổ chức các hoạt động tôn giáo  theo tinh thần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các lễ nghi lạc hậu tốn kém dần được đơn giản hóa. Chức sắc, chức việc và bà con tín đồ luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Hội đồng Chức sắc. Qua đó, từng bước góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh...

 

 Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng Chức sắc tiếp tục vận động  các chức sắc, chức việc cùng tín đồ Chăm Bàlamôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy ước của Hội đồng Chức sắc...

Đại hội đã bầu Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 31 thành viên; Cả sư Hán Đô được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Chức sắc.