Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hỏi: Đề nghị cho biết tiền do phụ huynh học sinh đóng góp để khen thưởng nhập vào Quỹ thi đua, khen thưởng của trường có được không?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 5, điều 3, Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thì nguồn hình thành Quỹ thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: Quỹ thi đua, khen thưởng được trích lập theo chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp và từ các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho mục đích thi đua, khen thưởng (nếu có).

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: Quỹ thi đua, khen thưởng được trích lập từ nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước do cơ quan chủ quản cấp trên giao; từ phần chênh lệch thu lớn hơn chi và từ các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho mục đích thi đua, khen thưởng (nếu có).

Theo qui định trên thì việc phụ huynh học sinh đóng góp tiền để khen thưởng được nhập vào Quỹ thi đua, khen thưởng của trường là phù hợp với qui định hiện hành. Tuy vậy, việc đóng góp xây dựng Quỹ thi đua, khen thưởng của trường học phải trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh học sinh (không gò ép dưới mọi hình thức) và được sử dụng theo đúng qui định của nhà nước.