Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo hỏi: Tiền thưởng danh hiệu thi đua, giấy khen của Giám đốc sở cho các tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trực thuộc có phù hợp không?

Trả lời: Theo qui định tại điểm a, khoản 2, điều 4, Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thì nguồn hình thành của Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã như sau:

1. Nguồn ngân sách nhà nước;

2. Nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho mục đích thi đua, khen thưởng;

3. Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng của các sở ban ngành tỉnh hiện nay được tính theo tỉ lệ phần trăm chi ngân sách thường xuyên của tổng Quỹ tiền lương chức vụ, ngạch, bậc của số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế được duyệt cả năm của cơ quan sở ban ngành tỉnh. Vì vậy, việc huy động đóng góp từ đơn vị trực thuộc để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực thuộc sở ban ngành tỉnh là phù hợp với qui định hiện hành.