Khuyến khích khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động

(NTO) Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ thôn, khu phố là một trong những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được thể chế hoá trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và là một trong những điểm mới so với Luật Thi đua, Khen thưởng ban hành ngày 26/11/2013.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 qui định riêng danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau: Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội; Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.” Các đối tượng trên có thành tích xuất sắc, tuỳ phạm vi ảnh hưởng của thành tích được xét tặng Giấy khen của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Giấy khen của Giám đốc Sở, Ban, Ngành tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ, Ngành trung ương. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện; Công nhân có từ 02 sáng kiến trở lên mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động. Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba được xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động có phát minh, sáng chế, sáng kiến đã được ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả được trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện công nhận (tương ứng với cấp công nhận sáng kiến là Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba). Ngoài các qui định trên thì công nhân, nông dân, người lao động đạt thành tích theo qui định chung được khen thưởng như các đối tượng khác.

Điểm mới (so với Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003) để có cơ sở xét khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động là không lấy danh hiệu thi đua làm tiêu chuẩn để khen thưởng Giấy khen, Bằng khen, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Việc chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ thôn, khu phố sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, động viên sức mạnh toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.