Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo hỏi: Trường học, cá nhân đoạt giải quốc gia về công tác thư viện do Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) có được thưởng tiền khuyến khích theo qui định không?

Trả lời: Theo qui định tại mục IV, điều 1, Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, qui định việc thưởng khuyến khích như sau:

- Các tập thể, cá nhân đạt giải Quốc gia trong lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật, Văn hóa tư tưởng và một số ngành khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Giáo viên, huấn luyện viên có thành tích dạy học, huấn luyện các tập thể, cá nhân đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc, Huy chương đồng và tương đương cấp Quốc gia được tặng thưởng bằng mức tiền thưởng cá nhân.

Các tập thể, cá nhân đạt giải Quốc gia bao gồm: Huy chương vàng, Huy chương bạc, Huy chương đồng hoặc giải A, giải B, giải C (trường hợp cuộc thi không sử dụng Huy chương để trao giải mà sử dụng giải A, B, C). Phạm vi tổ chức trên toàn quốc và do các Bộ, Ngành trung ương chủ trì.

Như vậy, trường hợp các trường học, cá nhân trong tỉnh đoạt giải quốc gia về công tác thư viện do Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức không thuộc đối tượng được thưởng tiền khuyến khích theo qui định của UBND tỉnh.