Hỏi - đáp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(NTO) Hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1. Chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

2. Kết luận số lượng, lập danh sách liệt sĩ của địa phương; kết luận số lượng liệt sĩ hy sinh trên địa bàn; số cần tìm kiếm, quy tập.

3. Chỉ đạo cấp xã lập bản đồ tìm kiếm quy tập; tổng hợp, rà soát, lập bản đồ tìm kiếm quy tập cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh;

4. Quản lý thống nhất các hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập trên địa bàn và thực hiện theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh.

5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân thuộc phạm vi trách nhiệm.