Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Hỏi: Một số cán bộ, nhân dân các huyện trong tỉnh hỏi: Tiêu chuẩn để xét trình danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo qui định hiện nay như thế nào?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

1. Có 2 con trở lên là liệt sỹ;

2. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

3. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;

4. Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;

5. Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Những trường hợp trên mà phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo) thì không được xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.