Hỏi - đáp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(NTO) Việc quán triệt, tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành trong tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 2776/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh).

Thực hiện Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 04 tháng 3 năm 2014 Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 979/KH-BCĐ triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tập trung vào những công tác trọng tâm sau:

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành.

2. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

4. Thu thập, kết nối, xử lý thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập; tổ chức thông báo, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

5. Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Bảo đảm phương tiện, trang bị, kinh phí, chế độ chính sách cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

7. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.