Hỏi - đáp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(NTO) Việc thu thập, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 7-12-2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn Việc thu thập, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ:

1. Các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thu thập, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Nội dung thu thập, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ

a) Rà soát, thống kê, bổ sung, xác định số lượng, hoàn chỉnh danh sách liệt sĩ, xác định nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ;

b) Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tích hợp các cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

c) Hoàn chỉnh sơ đồ mộ liệt sĩ hiện đang quản lý.

3. Phương pháp thu thập, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ

a) Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, thống kê, hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách liệt sĩ và các thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc Bộ, ngành, địa phương; cung cấp cho các đơn vị quân đội khi có yêu cầu để thống nhất quản lý và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

b) Các đơn vị quân đội từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, các địa phương từ cấp xã trở lên tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, thống kê, bổ sung các thông tin còn thiếu; so sánh, đối chiếu, hoàn chỉnh danh sách liệt sĩ, xác định nơi chôn cất ban đầu, hoàn chỉnh sơ đồ mộ liệt sĩ;

c) Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chuyển giao, hướng dẫn sử dụng hệ cơ sở dữ liệu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp nhận, chỉnh lý, hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.