Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, huyện, thành phố hỏi: Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở có chức năng, nhiệm vụ như thế nào, do ai thành lập, nếu không thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở thì đơn vị có bị trừ điểm thi đua không?

Trả lời: Theo qui định tại điều 6, 7, Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành qui định xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì:

- Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở do Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và cấp tương đương quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng Sáng kiến do Thủ trưởng cấp thành lập quyết định;

- Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở có chức năng, nhiệm vụ xét tư vấn giúp thủ trưởng về qui trình, thủ tục, hồ sơ xét sáng kiến và quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở (bao gồm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, giải pháp công tác) đối với cá nhân trực thuộc, làm cơ sở để công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” .