Hỏi - đáp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hỏi: Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo quản lý hồ sơ quy tập; tiếp nhận và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phần mềm để thu thập, quản lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

3. Cung cấp thông tin và phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

4. Thường xuyên tổ chức tập huấn lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ cho việc tra cứu liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Triển khai Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, thành viên cộng đồng dân tộc cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Hỏi: Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các ngành có liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hỏi: Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.