Hỏi - đáp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(NTO) Hỏi: Mục tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Trả lời: Mục tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh đó là:

1. Đến năm 2015: Tìm kiếm, quy tập được khoảng 50 hài cốt liệt sĩ.

2. Đến năm 2020: Tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin.

3. Từ năm 2021 trở đi: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại.

Hỏi: Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

1. Chủ trì quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Chỉ đạo thống nhất các hoạt động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập; tiếp nhận và sử dụng các trang bị, phương tiện được bảo đảm; chủ trì cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.

5. Giúp Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch.

6. Đề xuất và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo; báo cáo kịp thời việc đề nghị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với từng giai đoạn; kịp thời báo cáo tình hình, đề xuất giải quyết vướng mắc, phát sinh.