Hỏi - đáp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(NTO) Hỏi: Trách nhiệm của Hội Cựu Chiến binh tỉnh như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của Hội Cựu Chiến binh tỉnh

1. Đẩy mạnh thông tin tuyêt truyền vận động các cấp Hội, Ban Liên lạc bạn chiến đấu, các cựu chiến binh tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sỹ và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban, ngành có liên quan thu thập, kết nối, xử lý thông tin; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Hỏi: Trách nhiệm của Hội cựu Thanh niên Xung phong tỉnh như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của Hội cựu Thanh niên Xung phong tỉnh

1. Vận động các cấp Hội, Ban Liên lạc, các cựu Thanh niên Xung phong tham gia phục vụ chiến đấu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sỹ và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Chiến binh tỉnh các Sở, Ban, ngành có liên quan thu thập, kết nối, xử lý thông tin; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Hỏi: Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức, đoàn thể có liên quan như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức, đoàn thể có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tham gia phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.