Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

Hỏi: Một cá nhân thuộc các xã, phường huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hỏi: Thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” như thế nào? Trường hợp người kê khai hồ sơ là cháu ruột thì thực hiện ra sao?

Trả lời: Theo qui định tại điều 4, điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì thủ tục hồ sơ đề nghị xét danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

- Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH; thân nhân của bà mẹ kê khai theo Mẫu số 01b/BMAH, kèm theo giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH;

- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03/BMAH;

- Tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập bản khai cá nhân hoặc thân nhân (01 bản chính) kèm theo giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (03 bộ), nộp về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với bà mẹ còn sống) hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người được ủy quyền kê khai.

Trường hợp người lập bản khai hồ sơ là cháu ruột thì phải kèm theo giấy ủy quyền của người có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với Bà mẹ như chồng, con (giấy uỷ quyền theo Mẫu số 02/BMAH đính kèm nghị định số 56/2013/NĐ-CP).