Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Hỏi: Theo qui định hiện hành thì từng cấp được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng để chi cho công tác chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua của cấp mình, đề nghị cho biết mức trích và nội dung chi như thế nào?

Trả lời: Theo qui định tại điểm c, khoản 2, điều 4, Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thì nội dung chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua như sau:

- Về mức trích: Hàng năm được trích không quá 20% trong tổng lập Quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua;

- Chi cho các nhiệm vụ sau:

+ Chi tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng;

+ Chi xây dựng, tổ chức và triển khai các phong trào thi đua; chi tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng; chi tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

+ Chi phát động các phong trào thi đua, khen thưởng theo đợt, chuyên đề, thường xuyên, cao điểm trong ngành, lĩnh vực, trong phạm vi cơ quan, tổ chức, Bộ, ngành, địa phương; các hoạt động thi đua, khen thưởng cụm, khối; chi kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng.

+ Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức, chỉ đạo, phong trào thi đua.

Mức chi cụ thể và hạch toán theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.