Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Hỏi: Một số cán bộ, viên chức một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh hỏi: Quỹ thi đua, khen thưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước gồm những nguồn thu nào? Cấp trên ra quyết định khen thưởng, cấp dưới chi thưởng có phù hợp không?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 1, điều 2 và điểm a, khoản 2, điều 3 tại Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thì:

- Về nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng tại khoản 1, điều 2: “Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý.”

- Về nguồn hình thành Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại điểm a, khoản 2, điều 3 gồm:

“+ Nguồn ngân sách nhà nước;

+ Nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho mục đích thi đua, khen thưởng;

+ Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).”

Trường hợp Thủ trưởng cấp trên ra quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đơn vị trực thuộc thì cấp ra quyết định khen thưởng chịu trách nhiệm chi thưởng. Nguồn tiền chi thưởng có thể huy động từ sự đóng góp của các đơn vị trực thuộc nhưng phải bảo đảm đúng qui định của pháp luật.