Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Bà Chế Kim Trung và một số Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hỏi: Cá nhân là biên chế tại các cơ quan đồng thời là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có nhiều tác phẩm nghệ thuật đạt giải cao trong nước, vậy trình khen thưởng về thành tích nghệ thuật thì cơ quan nào xét trình?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 4, Điều 28, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì tuyến trình khen như sau:

“Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ tiền lương thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.”

Trường hợp trên, cá nhân với tư cách là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thì chịu sự quản lý của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc chấp hành các qui định của Hội, thực hiện nhiệm vụ Hội giao nên việc xét trình cấp có thẩm quyền khen thưởng về thành tích văn học nghệ thuật (nhiệm vụ Hội giao) đối với Hội viên do Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xét trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.