Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỏi: Trường hợp tiền thưởng theo quy định chung bằng hệ số nhân mức lương tối thiểu chung là số lẻ thì cách làm tròn như thế nào?

Trả lời: Theo qui định tại điều 3, Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND ngày 13-4-2012 về ban hành chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì cách tính tiền thưởng như sau:

1. Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định khen thưởng.

2. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.