Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Hỏi: Đề nghị cho biết thời điểm áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, đối tượng là cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể có quá trình cống hiến lâu dài xét khen thưởng như thế nào?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 1, điều 2, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

Trước ngày 01 tháng 6 năm 2014, các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn để xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn theo quy định của Luật này sẽ được xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11. Việc xem xét, quyết định khen thưởng cho các đối tượng này được thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Như vậy, cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể có quá trình cống hiến lâu dài được áp dụng tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 cho đến trước ngày 31/12/2014.