Hội nghị trực tuyến giới thiệu, phổ biến Hiến pháp năm 2013

(NTO) Ngày 5-4, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (gọi tắt là Hiến pháp năm 2013) cho báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Hội nghị trực tuyến giới thiệu, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Hội nghị đã được nghe đại diện Bộ Tư pháp khái quát, giới thiệu mục đích, ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của Hiến pháp năm 2013. Theo đó, với bố cục 11 Chương, 120 Điều, giảm 1 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; tổ chức bộ máy Nhà nước; hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp là tiền đề quan trọng để các tầng lớp nhân dân nắm bắt, hiểu rõ các quy định của pháp luật, qua đó nghiêm chỉnh chấp hành. Phó Thủ tướng yêu cầu các báo cáo viên và tuyên truyền viên cần nhận thức toàn diện về nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện nhiệm vụ phổ biến giới thiệu Hiến pháp năm 2013 trong phạm vi cơ quan, địa phương mình, bảo đảm việc triển khai thi hành Hiến pháp sâu rộng, hiệu quả, để Hiến pháp thực sự đi vào cuộc sống.