UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/5, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023.

Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được cả hệ thống chính trị các cấp tập trung vào cuộc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai toàn diện, đồng bộ sâu sát thực tế cơ sở. Một số nội dung cơ bản của chương trình như phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân có sự chuyển biến nhất định. Ngoài nguồn vốn đầu tư phát triển trung ương phân bổ, toàn tỉnh huy động trên 707 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, phục vụ hiệu quả nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh. Qua kết quả rà soát, đến nay toàn tỉnh có 31 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đang tiếp tục thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 cho xã An Hải (Ninh Phước) và xã Cà Ná (Thuận Nam).

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình, như: Chất lượng tiêu chí đạt chuẩn NTM ở nhiều địa phương còn ở mức thấp; vốn ngân sách cân đối, bố trí đối ứng chưa đảm bảo theo tỷ lệ quy định; tỷ lệ giải ngân vốn để thực hiện các nội dung, hạng mục của chương trình đạt thấp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực, tinh thần chủ động của các sở, ngành, địa phương trong việc phối hợp thực hiện chương trình xây dựng NTM thời gian qua. Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách làm mới vào thực tiễn xây dựng NTM tại địa phương. Chú trọng củng cố, kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo và giúp việc để tổ chức triển khai đảm bảo các nội dung chương trình; đẩy mạnh huy động nguồn lực, tập trung rà soát, triển khai lập dự toán các hạng mục công trình, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất để làm cơ sở đẩy nhanh giải ngân vốn. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tăng cường hỗ trợ các xã, thôn đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao tiếp tục duy trì giữ vững và nâng mức tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, nhất là các tiêu chí về tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo...