UBND tỉnh họp về đề xuất cập nhật, bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Ngày 24/5, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về đề xuất cập nhật, bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện và điều chỉnh đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 dự án thành phần 2 đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đến ngã tư Tà Năng (Đức Trọng, Lâm Đồng).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay Sở đã hướng dẫn UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Hải phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất tổ chức tư vấn, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các công trình, dự án có nhu cầu thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2021-2030 để cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Về điều chỉnh đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 dự án thành phần 2 của Đường từ xã Ma Nới - huyện Ninh Sơn đến ngã tư Tà Năng (Đức Trọng, Lâm Đồng) có tổng diện tích là 47,2 ha. Gồm 34,6 ha đất rừng phòng hộ, 2,7 ha đất rừng sản xuất và gần 10ha đất khác phải chuyển mục đích sang đất giao thông để thực hiện dự án.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện trong triển khai cập nhật, bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phải thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. Trong đó chú trọng rà soát những dự án bổ sung phải có tính khả thi cao về khả năng sử dụng đất mới đưa vào quy hoạch điều chỉnh. Các ngành có kế hoạch bổ sung quy hoạch sử dụng đất cũng phải kết hợp với các địa địa phương để cập nhật bổ sung vào quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện đã điều chỉnh để lấy ý kiến theo quy định, trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Đối với việc điều chỉnh đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 dự án thành phần 2 Đường từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất của dự án, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến để trình Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thực hiện dự án.