Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Ninh Phước chọn nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo làm động lực phát triển kinh tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6-8. Đây là sự kiện chính trị, ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ninh Phước. Nhân sự kiện này, Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020?

- Đồng chí Nguyễn Thị Luyện: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện Ninh Phước đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh của toàn dân, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trung tâm huyện Ninh Phước trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Ảnh: V.M

Cụ thể, có 23/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đến cuối năm 2019, huyện Ninh Phước có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng cao; tiềm năng, lợi thế của huyện tiếp tục được khai thác có hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước đạt cao, trên 96,94 tỷ đồng/39 tỷ đồng so với Nghị quyết đề ra. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả gắn với liên kết được nhân rộng. Ninh Phước là địa phương đi đầu trong thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất mới, quan tâm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng giá trị sản phẩm/đơn vị diện tích lên gần gấp 2 lần so với năm 2015 (gần 200 triệu đồng/ha/năm). Thực hiện có hiệu quả đột phá phát triển năng lượng tái tạo. Các dự án năng lượng tái tạo đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất vùng khô hạn phía Nam của huyện. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, khoáng sản và trật tự xây dựng ngày càng chặt chẽ hơn; kết cấu hạ tầng từng bước đầu tư đồng bộ và phát huy hiệu quả sử dụng.

Về văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục chuyển biến rõ nét. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, miền núi được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,19%. Các di tích văn hóa, lịch sử được giữ gìn, bảo vệ và tôn tạo, các lễ hội truyền thống được tổ chức ngày càng tốt hơn; đặc biệt “Lễ hội Katê của người Chăm Ninh Thuận” và “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đạt kết quả tích cực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn theo tinh thần các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới so với Nghị quyết đề ra (kết nạp đảng viên mới 521/450 đảng viên). Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của huyện quan tâm… Những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Ninh Phước trong thời gian qua góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đưa Ninh Phước phát triển nhanh và bền vững?

- Đồng chí Nguyễn Thị Luyện: Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo là động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Ninh Phước đề ra 20 chỉ tiêu phát triển cụ thể trên các lĩnh vực; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện hiệu quả. Trọng tâm là khai thác và phát huy tốt hơn những lợi thế so sánh của huyện, huy động các nguồn lực và tận dụng tốt cơ chế, chính sách mới, để tạo bước đột phá phát triển KT-XH huyện; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến các sản phẩm có lợi thế, lĩnh vực du lịch và năng lượng tái tạo theo quy hoạch; phát huy nội lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên, bảo vệ môi trường; công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển KT-XH. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; thực hiện hiệu quả số hóa trong quản lý xã hội và phục vụ nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Công nhân HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú (Ninh Phước) làm sạch tổ Yến. Ảnh: P.Bình

Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng từ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến các cấp ủy cơ sở và đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng thực hiện dự án phát triển KT-XH.

Huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện và nâng cao kết cấu hạ tầng nông thôn, thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phước Dân. Phấn đấu đến năm 2025, có 8/8 xã đạt NTM nâng cao, trong đó 1 đến 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV; nâng cao chất lượng Huyện NTM.

* Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!

------

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện Ninh Phước

1. Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân hằng năm từ 12-13%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trong ngành nông - lâm - thủy sản 29,1%; ngành công nghiệp và xây dựng 36,9%; ngành thương mại - dịch vụ 34%.

- Thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt 116,29 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 84,82 triệu đồng.

- Phấn đấu xây dựng 8/8 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV.

2. Về văn hóa - xã hội:

- Số lao động được giải quyết việc làm hằng năm 2.900 người.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đến năm 2025 đạt 70%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1% trở lên.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2025 còn dưới 10%.

- Trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 60%.

3. Về môi trường:

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,9%.

- Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 22,37%.

4. Về quốc phòng - an ninh:

- Xây dựng, củng cố 100% đầu mối dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu trên giao.

- 100% xã, thị trấn hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

- 100% xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “đơn vị an toàn về an ninh trật tự”

5. Về xây dựng Đảng:

- Đảng bộ huyện hàng năm “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- 80% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 80% trở lên.

- Kết nạp 400 đảng viên mới trở lên.