Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Xây dựng Ninh Hải phát triển nhanh, bền vững, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, gắn với đô thị hóa

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020?

- Đồng chí Trịnh Minh Hoàng: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Hải triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, qua đó, đã khơi dậy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo động lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá ổn định; tổng vốn đầu tư của toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 9.567 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 13,3%; tổng thu ngân sách 5 năm đạt 505,23 tỷ đồng, tăng 2,82 lần.

Trung tâm huyện Ninh Hải trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Ảnh: Văn Miên

Đáng chú ý lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,5%, chiếm tỷ trọng lớn (37%) là nhân tố quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh theo mục tiêu đề ra. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, hạ tầng, nguồn lực đất đai tiếp tục được khai thác. Du lịch phát triển, có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch tăng 160% so với năm 2015, doanh thu đạt trên 2.887 tỷ đồng. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, tăng lợi nhuận trên đơn vị diện tích. Các chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản được triển khai thực hiện có hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được kết quả tích cực 8/8 xã đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Các công trình đầu tư phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) trong kế hoạch 5 năm, các dự án của các thành phần kinh tế được triển khai thực hiện, làm cho diện mạo của thị trấn Khánh Hải và trung tâm các xã có sự thay đổi rõ nét, khang trang, sạch đẹp hơn.

Lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của bà con Nhân dân trong huyện nói chung, của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, còn 1,7%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, có chuyển biến tích cực; công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị có nhiều tiến bộ; các nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị được triển khai, thực hiện quyết tâm, quyết liệt và đạt kết quả rõ nét; công tác cán bộ được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng; Công tác kết nạp đảng viên hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao (115%). Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo theo quy định, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 93,6% trở lên. Hoạt động dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được giữ vững.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Ninh Hải trong nhiệm kỳ qua, là tiền đề để thúc đẩy sự phát triển của huyện trong giai đoạn tiếp theo; là động lực để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2020-2025.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ huyện đề ra để đến năm 2025 huyện Ninh Hải đạt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành huyện NTM nâng cao, gắn với quá trình đô thị hóa?

- Đồng chí Trịnh Minh Hoàng: Để thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong thời gian đến Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm sau: Tranh thủ sự quan tâm đầu tư của tỉnh về các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng của tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực KT-XH. Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ gắn với các chính sách khác; tạo môi trường bình đẳng, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển để khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại trong từng ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển để thật sự trở thành động lực phát triển. Phấn đấu huyện Ninh Hải trở thành huyện NTM nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa.

Nông dân xã Tân Hải ứng dụng KHKT đưa cơ giới hóa vào sản xuất.Ảnh: A.Tuấn

Tập trung xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể KT-XH, quy hoạch các khu dân cư; quy hoạch về phát triển sản xuất, thương mại-du lịch. Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ, nâng cao hiệu quả khai thác.

Triển khai mạnh mẽ các chính sách thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; phát triển ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao năng lực cán bộ, công chức cơ quan nhà nước. Tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của xã hội, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Đẩy mạnh truyền thông, tăng cường tuyên truyền công tác dân vận chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng thực hiện dự án phát triển KT-XH. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát huy những kết quả đã đạt, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Hải tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

---------------

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH HẢI

Về kinh tế :

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12 - 13%. Tổng giá trị sản xuất đạt 17.776 tỷ đồng;

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Thương mại - dịch vụ: 38%, Công nghiệp - xây dựng: 38%, Nông, lâm, thủy sản: 24%. Trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Thương mại - dịch vụ đạt từ 14%, Công nghiệp - xây dựng đạt 13,2%, Nông nghiệp, lâm, thủy sản đạt 9,8%;

- Thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2025: 78 triệu đồng;

- Thu ngân sách trên địa bàn huyện đến năm 2025 đạt 135 tỷ đồng;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 12.400 tỷ đồng.

Về văn hóa - xã hội :

- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,2%;

- Tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ 57%/tổng số lao động (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 40%);

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 68%;

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa.

Về môi trường :

- Tỷ lệ che phủ rừng 41%;

- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đô thị 99%; rác thải nông thôn 94%;

- Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,4%.

Về quốc phòng - an ninh :

- Phấn đấu giữ vững 100% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện

và vững mạnh về quốc phòng - an ninh;

- Tỷ lệ dân quân, tự vệ đạt 1,4% - 1,5% so với dân số.

Về xây dựng Đảng :

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 90% (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%);

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 90 % trở lên (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%);

- Phát triển đảng viên 550 đồng chí (hàng năm 110 đồng chí).