Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sinh hoạt chi bộ cơ sở ở Thuận Nam và Ninh Phước

(NTO) Ngày 10-4, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sinh hoạt chi bộ ở Đảng ủy xã Cà Ná (Thuận Nam) và Chi bộ cơ sở Trường Dân tộc nội trú (Ninh Phước).

Đảng bộ xã Cà Ná hiện có 78 đảng viên/10 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chị thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát; các chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu
tại buổi làm việc với Chi bộ Trường Dân tộc nội trú Ninh Phước.

Chi bộ Trường Dân tộc nội trú (DTNT) Ninh Phước hiện có 7 đảng viên, là chi bộ sinh hoạt ghép của Trường DTNT Ninh Phước và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh. Thời gian qua, Chi bộ nhà trường thường xuyên nâng cao ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên; tổ chức cho đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng được nâng cao…

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu
tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Cà Ná (Thuận Nam).

Phát biểu chỉ đạo tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các chi, đảng bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, thông qua các kênh như: báo cáo viên; mua, đọc báo Đảng (Báo Ninh Thuận, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng) để tiếp cận, quán triệt thông tin kịp thời, đúng định hướng của Đảng; chủ động xây dựng nghị quyết hàng tháng, quý, năm và nghị quyết chuyên đề phù hợp với nội dung từng đối tượng để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đảng viên; chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Thực hiện nghiêm các Quy định: 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…