Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Trong những năm qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn tỉnh.

Bước vào năm 2020, cùng với cả tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác phát triển ĐV ở Đảng bộ Khối gặp nhiều khó khăn. Đến cuối Quý III-2020, chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2020 mới đạt 92/150 ĐV. Nguyên nhân chủ yếu là đầu năm các TCCSĐ tập trung cho đại hội; phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi đó, ở khối doanh nghiệp, mặc dù lực lượng quần chúng còn nhiều, nhưng do hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa cử được quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng. Ngoài ra, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nên số lượng cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính-sự nghiệp được tinh gọn, nguồn đào tạo bồi dưỡng phát triển Đảng ở khối này gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức họp phân tích về công tác kết nạp ĐV nhằm đánh giá sâu sắc thực trạng, nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường kết nạp ĐV trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đảng ủy Khối đã có các văn bản đề nghị cấp ủy các cơ quan, đơn vị khối hành chính - sự nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ và rà soát nguồn quần chúng ưu tú phục vụ công tác phát triển ĐV năm 2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức đối thoại với TCCSĐ trong Khối, tổ chức Đoàn Thanh niên để nắm bắt tình hình và có những giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

Trên cơ sở danh sách nguồn quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ gửi về, Đảng bộ Khối đã tổ chức triệu tập 2 lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; chỉ đạo các cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc cho quần chúng ưu tú triển khai viết lý lịch và thẩm định xác minh bước đầu. Đồng thời trên cơ sở chỉ tiêu giao đầu năm, Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển ĐV mới sát thực tế của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển ĐV mới; phân công ĐV chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng kết nạp Đảng phấn đấu trở thành ĐV và giúp đỡ ĐV dự bị trở thành ĐV chính thức; đẩy mạnh công tác xây dựng TCCSĐ trong các đơn vị kinh tế tư nhân; đồng thời, chỉ đạo các hội, đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tham gia từ đó kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng… Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, đến cuối năm 2020, công tác phát triển ĐV mới được 150/150 ĐV, đạt 100% kế hoạch Tỉnh ủy giao. Các ĐV mới được kết nạp đều đảm bảo đủ, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục chặt chẽ, không có khiếu kiện, thắc mắc. Chất lượng kết nạp được nâng lên cả về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn.

Đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối, cho biết: Để công tác phát triển ĐV năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt hơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung chỉ đạo cấp ủy, chi ủy trực thuộc quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển ĐV, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa công tác phát triển ĐV trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Từng cấp ủy, chi bộ khi xem xét, tạo nguồn kết nạp Đảng phải thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng trong kết nạp ĐV mới.

Theo đồng chí Lê Đức Khai, nguồn kết nạp ĐV trong Đảng bộ Khối ở Doanh nghiệp còn rất lớn-hơn 4.000 đối tượng là đoàn viên công đoàn, Đoàn Thanh niên, công nhân. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên việc tạo nguồn, bố trí thời gian cho các quần chúng tham gia học tập bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng gặp rất nhiều khó khăn. Để tháo gỡ vướng mắc này, hiện nay Đảng ủy Khối đang xây dựng, lên kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các quần chúng và ĐV mới được học tập để nâng cao nhận thức về Đảng, nhất là quần chúng ưu tú đang làm việc ở các doanh nghiệp, ở các khu, cụm công nghiệp tham gia học tập không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy sẽ tránh tình trạng quần chúng muốn phấn đấu vào Đảng nhưng không có điều kiện tham gia học lớp đối tượng Đảng hoặc ĐV trong thời gian dự bị không được tham gia lớp ĐV mới trước khi xét chuyển Đảng chính thức.

Cùng với việc thực hiện các giải pháp trên, các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền kết nạp ĐV; phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh tư tưởng hẹp hòi, đặt yêu cầu quá cao đối với người xin vào Đảng. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong khối tiếp tục phát huy vai trò trong việc phát hiện, giáo dục, giới thiệu cho tổ chức đảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.