Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cho cán bộ chủ chốt

Ngày 24-12, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 dành cho cán bộ chủ chốt thuộc Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung: Tình hình, kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở trong nước và trên địa bàn tỉnh; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV…Hội nghị giúp cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết, qua đó thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.