Tăng cường khai báo y tế điện tử trên phần mềm NCOVI

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1063/UBND-KTTH, ngày 3 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về tăng cường khai báo y tế điện tử trên phần mềm NCOVI