Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất biện pháp, cách thức phòng, chống lây nhiễm bệnh trong quá trình hoạt động

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1057/UBND-VXNV, ngày 1 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất biện pháp, cách thức phòng, chống lây nhiễm bệnh trong quá trình hoạt động