Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 1019/KT-UBND, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020