Triển khai các giải pháp cấp bách đảm bảo sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn  Công văn số 1059/UBND-VXNV, ngày 1 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách đảm bảo sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch COVID-19