Thông báo BN61 và BN67 ra viện và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 574/KSBT-KSBTN, ngày 1 tháng 4 năm 2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về thông báo BN61 và BN67 ra viện và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.