Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 824/TB-TU, ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.