Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát phòng chống dịch ở cấp cơ sở

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1061/UBND-VXNV, ngày 1 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát phòng chống dịch ở cấp cơ sở.