Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ngày 9-1, Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 cho trên 150 cán bộ CĐCS trên địa bàn huyện.

Các đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề: Tư duy mới và vấn đề lớn từ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới….

Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.