Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 9- 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt hoạt động giám sát, từng bước đưa hoạt động giám sát trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, cơ sở; kịp thời tập hợp thông tin phản ánh, ý kiến, kiến nghị, bức xúc của nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền và cơ quan liên quan. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ xây dựng 47 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 5 căn nhà theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng cho hộ nghèo; vận động “Quỹ vì người nghèo” được 750 triệu đồng, đạt 250% chỉ tiêu giao. Qua đó, thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua, góp phần cùng với các đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.