Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

(NTO) Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1-8-2013 của Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã được đẩy mạnh. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; góp phần phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Để cụ thể hoá Chương trình phối hợp số 09 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố; hướng dẫn cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường, xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; đồng thời chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào. Trong 5 năm qua, lực lượng Công an, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp với phường, xã tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm, các quy định của địa phương về bảo đảm an ninh trật tự; tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động nhân dân bài trừ các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tổ chức trên 200 lượt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ trong các trường học trên địa bàn thành phố. Hàng tháng Công an thành phố đều có thông báo về tình hình an ninh trật tự, các vụ án, vụ việc có tính chất điển hình gửi đến các phường, xã, các ban, ngành đoàn thể thành phố để tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với lực lượng Công an tổ chức trên 200 buổi phát động đến nhân dân về phong trào TDBVANTQ, kết hợp đưa 118 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; nhận cảm hoá giáo dục 320 đối tượng tại cộng đồng dân cư, trong đó có 250 đối tượng tiến bộ; đồng thời tuyên truyền, vận động tinh thần tương trợ, giúp đỡ của cộng đồng dân cư đối với những người chấp hành xong án phạt tù, người đang cai nghiện tại cộng đồng và sau cai nghiện trở về hoà nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tê nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ thành phố, nét nổi bật về thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian qua là đã gắn kết phong trào TDBVANTQ với các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể và các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; củng cố và nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Công an thành phố đã chú trọng đến công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ trong từng tổ chức đoàn thể và ở địa bàn khu dân cư. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: “Ban bảo vệ dân phố”, “Đội dân phòng”, “Tổ nhân dân tự quản”, “Cụm liên kết về an ninh trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Cảm hoá giáo dục đối tượng lầm lỡ”, “Vì lợi ích cộng đồng đùm bọc vươn lên”, “Tổ tuần tra nhân dân” được thành lập ở phường, xã; mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội và mại dâm”, “Câu lạc bộ phụ nữ không có chồng, con và người thân mắc tệ nạn xã hội” của Hội Liên hệp Phụ nữ; mô hình “Câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi, phòng chống tội phạm” của Hội Nông dân; mô hình “Hội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự gắn với an toàn giao thông” của Hội cựu chiến binh; mô hình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”, “Đội thanh niên xung kích”, “Cổng trường an toàn giao thông” của Đoàn thanh niên…

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào TDBVANTQ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiểu biết pháp luật; phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với Công an thành phố về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới” đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.