Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

(NTO) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 59 học viên thuộc đối tượng 4, gồm: công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học; trưởng thôn, khu phố và bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường, xã.

Trong thời gian từ 19 đến 22-6, các học viên đã được học tập, tiếp thu 7 chuyên đề, qua đó giúp cho học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia… Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.