Văn phòng Bộ CHQS tỉnh: Chú trọng cải cách hành chính quân sự

(NTO) Văn phòng Bộ CHQS tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, tổng hợp, được Bộ CHQS tỉnh giao nhiều nhiệm vụ như: Xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng của Bộ CHQS tỉnh; hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ; quản lý, sắp xếp, điều động đội xe con phục vụ các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh đi công tác; bảo đảm công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, chuyển phát công văn tài liệu trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh; bảo đảm hậu cần đời sống, cảnh quan môi trường, chăm sóc sức khỏe, tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực Sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh… Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Văn phòng Bộ CHQS tỉnh luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá vào công tác kế hoạch, tổng hợp, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính quân sự.

 

Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn công tác xây dựng, áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Văn phòng thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và nhiệm vụ của LLVT tỉnh, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tích cực, nhạy bén, chủ động tham mưu toàn diện, tổng hợp đầy đủ, triển khai kịp thời, báo cáo đề đạt chính xác mọi nội dung công việc. Trong triển khai các nhiệm vụ của LLVT tỉnh, Văn phòng luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện có chất lượng việc nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo tình hình, giúp Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, chỉ huy, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, hàng ngày của Bộ Chỉ huy và cơ quan Bộ CHQS tỉnh, bảo đảm phù hợp, sát thực tế, thực hiện hiệu quả, có tính khả thi cao. Quá trình thực hiện, Văn phòng thường xuyên rà soát, bổ sung, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong từng công việc, nhiệm vụ, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ huy. Đối với công tác văn thư, lưu trữ, hàng năm Văn phòng chuyển nhận, đăng ký, xử lý hàng nghìn văn bản các loại. Các văn bản được nghiên cứu, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định, qua đó giúp hoạt động của các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đạt hiệu quả cao. Hàng năm, Văn phòng cũng đã chuẩn bị chu đáo, phục vụ hàng trăm buổi hội nghị, hội thảo, đưa đón hàng trăm đoàn khách trong và ngoài quân đội tới thăm, làm việc tại Bộ CHQS tỉnh bảo đảm chính quy, nghiêm túc, chất lượng, an toàn. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính quân sự, Văn phòng đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tiến hành cải cách toàn diện. Tập trung cải cách soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng cường tính pháp lý và hiệu quả.

Thời gian tới, Văn phòng Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính quân sự; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực toàn diện, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp tác phong chính quy; xây dựng cấp ủy đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan Văn phòng vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của LLVT tỉnh.