Đẩy mạnh các phong trào Thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển

(NTO) Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Truyền thống TĐYN của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh trong từng giai đoạn.


Đồng chí Lê Văn Bình - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào TĐYN trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc Ninh Thuận đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực thi đua “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”, góp phần xứng đáng cùng với cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng, tỉnh Ninh Thuận đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Thành đồng hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Giải phóng hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 503 bà mẹ được phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú đầu tư trang thiết bị
hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: V.M

Bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển tỉnh nhà sau ngày tái lập tỉnh tháng 4-1992, cùng cả nước, với truyền thống cách mạng anh hùng, bất khuất, kiên cường, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã  hưởng ứng, đã phát động nhiều phong trào TĐYN, đã thực hiện TĐYN là một phương thức lãnh đạo cách mạng, phương thức vận động quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tất cả các mặt công tác phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh qua các thời kỳ. Tỉnh uỷ đã ban hành Thông tri số 15-TT/TU, Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28-5-2014 về đổi mới công tác thi đua-khen thưởng trong tình hình mới; hằng năm UBND tỉnh đều triển khai kế hoạch phát động TĐYN thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân đã có những đóng góp to lớn trong việc vận động toàn dân tham gia phong trào TĐYN. Chỉ riêng giai đoạn từ năm 1992 đến nay, xây dựng và phát triển Ninh Thuận luôn gắn liền với phong trào TĐYN và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đều tăng, tốc độ kinh tế qua từng giai đoạn luôn đạt ở mức cao; đặc biệt có năm tăng trưởng kinh tế đạt trên 14,2% là tiền đề để Ninh Thuận hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, góp phần đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH của tỉnh giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, cả giai đoạn 1992-2018 ước đạt 8,8%/năm, năm 2017 tăng 9,5%. GRDP bình quân đầu người liên tục tăng, năm 1995 mới chỉ đạt 1,37 triệu đồng/người, năm 2016 đạt 30,3 triệu đồng/người, đến năm 2017 đạt 33,1 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 18,8%/năm; thu ngân sách từ 33,3 tỷ đồng vào năm 1992 đã tăng lên 2.088 tỷ đồng vào năm 2016. Năm 2017 đạt 2.263 tỷ đồng (đạt 68% lần so với năm 1992).

Văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ: giáo dục miền núi không ngừng phát triển, năm 1992 còn 8 xã miền núi có lớp 1, lớp 2 và 10 thôn chưa có lớp học; đến nay các thôn, xã đều có cơ sở nhà trẻ-mẫu giáo, trường tiểu học và liên xã có trường THCS, ở huyện có trường THPT; đội ngũ giáo viên từ chỗ thiếu, yếu, đến nay đã ổn định về số lượng, phần lớn đã được chuẩn hóa. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp đạt kết bước đầu. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hướng mạnh mẽ về cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tự giác tham gia các phong trào TĐYN. Từ những phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Nhân dân ghi nhận; được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2012, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trở thành thành phố loại 2 vào năm 2015. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 huyện, 1 thành phố đô thị loại II, 3 đô thị V và 65 xã, phường, thị trấn. Qua đó khẳng định vị trí quan trọng của phong trào TĐYN trong tình hình hiện nay.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, là dịp chúng ta ôn lại truyền thống TĐYN do Đảng, Bác Hồ khởi xướng và lãnh đạo. TĐYN là nét đặc trưng của thực tiễn cách mạng nước ta, là động lực to lớn vận động toàn dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phát huy truyền thống 70 năm thi đua ái quốc, thời gian đến, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”,... gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy phong trào TĐYN trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào TĐYN gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018 để động viên tinh thần cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, cùng Nhân dân bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, môi trường sống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh... Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc giữ vững vị trí và nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện và nâng cao thứ hạng của chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số công nghệ thông tin, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của tỉnh.

Song song với đó, các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh năm 2018. Triển khai tích cực, hiệu quả phong trào thi đua: “Xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào mang tính đặc thù, riêng có của mỗi ngành, địa phương. Ngoài ra, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ tổng hợp chất lượng cao, phát triển du lịch, dịch vụ phức hợp quy mô lớn để hình thành ngành công nghiệp du lịch, giải trí. Phát triển công nghiệp xanh, sạch và nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao hướng vào phục vụ du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; khai thác tài nguyên rừng, biển bền vững gắn với du lịch; bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn và xây dựng một số thiết chế văn hóa-thể thao quan trọng của tỉnh và ở các địa phương phục vụ phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ…

70 năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc nhưng lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và luôn có sức lan tỏa rộng lớn. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhận thức sâu sắc tư tưởng của Người về TĐYN, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh, văn minh, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.