Hỏi - đáp luật đấu giá tài sản năm 2016

Hỏi: Có quy định Tập sự hành nghề đấu giá không?

Đáp: Để nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên và tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề đấu giá, Luật quy định điểm mới là phải có thời gian tập sự hành nghề đấu giá, cụ thể:

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá và người được miễn đào tạo nghề đấu giá được tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức đấu giá tài sản.

2. Thời gian tập sự hành nghề đấu giá là 06 tháng. Thời gian tập sự hành nghề đấu giá được tính từ ngày tổ chức đấu giá tài sản thông báo danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức mình cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.

Hỏi: Quy định cấp thẻ đấu giá viên có gì mới so với Nghị định số 17?

Đáp: điểm mới về cấp thẻ đấu giá viên, theo Nghị định số 17 người đứng đầu tổ chức đấu giá (Giám đốc) cấp thẻ đấu giá viên còn theo Luật thì do Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề.