Hỏi - đáp luật đấu giá tài sản năm 2016

Hỏi : Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được Quốc hội ban hành ngày, tháng, năm nào và ngày có hiệu lực?

Đáp: Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được Quốc hội ban hành ngày 17-11-2016 và ngày 1-7-2017 có hiệu lực.

Hỏi: Trước khi có Luật Đấu giá tài sản, lĩnh vực đấu giá áp dụng văn bản nào?

Đáp: Năm 1989, Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh thi hành án dân sự, trong đó có một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đã kê biên để thi hành án. Năm 1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/1996/NĐ-CP ngày 19-12-1996 về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản; năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18-1-2005 quy định về bán đấu giá tài sản (thay Nghị định số 86); năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4-3-2010 về bán đấu giá tài sản (thay Nghị định số 05) áp dụng đến trước ngày 1-7-2017.

Hỏi: Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định như thế nào?

Đáp: quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.