Hỏi - đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017

Hỏi: Người có hành vi bạo lực gia đình có nghĩa vụ gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 4 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, người có hành vi bạo lực gia đình có các nghĩa vụ sau:

- Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng chấm dứt ngay hành vi bạo lực.

- Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn chân từ chối.

- Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định pháp luật.

Hỏi: Nhà nước có những chính sách gì về phòng, chống bạo lực gia đình?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Nhà nước có chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

- Hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, tài trợ cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; phat triển các mô hình phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Khuyến khích việc nghiên cứu, sáng tác văn học, nghệ thuật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức, hỗ trợ việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình mà có thành tích thì được khen thưởng, nếu bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản thì được hưởng chế độ theo quy định pháp luật .