Hỏi - Đáp về phí và lệ phí

Hỏi: 17 tên phí chuyển thành tên Dịch vụ, đó là tên phí gì?

Đáp: Kể từ ngày 1-1-2017, 17 tên phí sau đây phải đổi lại thành tên Dịch vụ, bao gồm: Thủy lợi phí; phí kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí chợ; phí sử dụng đường bộ; phí qua đò, qua phà; phí sử dụng cảng, nhà ga; phí hoa tiêu dẫn đường; phí kiểm định phương tiện vận tải; phí kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư; phí trông giữ xe; phí phòng, chống dịch bệnh; phí kiểm dịch y tế; phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc; phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; phí vệ sinh; phí hoạt động chứng khoán.